2015

Parkeringshus på DNU Aarhus / Danmark

Parkeringshus på DNU

Det nye parkeringshus ligger i tilknytning til Akutcentret ved Det Nye Universitetshospital i Aarhus og bliver opført som et offentligt-privat partnerskab (OPP). Det indeholder 700 parkeringspladser til patienter og pårørende og har på taget etableret en heliport for hospitalets lægehelikoptere og Forsvarets større helikoptere. I designet af parkeringshuset er der lagt vægt på at skabe et trygt og karakterfuldt parkeringsmiljø og øge sikkerheden for såvel fodgængere som bilister. Det kommer til udtryk på flere niveauer. Flowet af biler er for eksempel ensrettet for at give plads til en fodgængerzone på hver side af kørebanen, mens ekstra brede ramper øger sikkerheden, overblikket og manøvreringsmulighederne for bilisterne.
 
Dagslys, udsyn og samspil med omgivelserne er også væsentlige designparametre. Med en rationel bygningskrop tilpasser parkeringshuset sig det øvrige hospital i både form og facadeudtryk. For eksempel er basen i teglsten nøje afstemt hospitalet, mens de øvre etager er beklædt med lameller af lyse, naturanodiserede aluminiumsplader. Lamellernes vinkling varierer i takt med facadens forløb, så der skabes et dynamisk udtryk, der leder blikket naturligt ned mod indgangene til parkeringshuset. Det dynamiske udtryk accentueres af vinduespartierne, som bryder lamellerne og bidrager til oplevelsen af et lyst og imødekommende parkeringshus, hvor dagslyset strømmer ind, blikket ledes ud mod omgivelserne og luften naturligt cirkulerer og skiftes ud.

700

parkeringspladser og en heliport

Psykiatriklynge Gødstrup / Danmark

Psykiatriklynge

Psykiatriklyngen samler psykiatrien i Midt- og Vestjylland både geografisk og på tværs af voksen-, børne- og ungdomspsykiatrien. Klyngen rummer sengeafdelinger, ambulante funktioner, kontorområder og fællesområder og skaber som en integreret del af det nye hospital i Gødstrup sammenhængende patientforløb mellem psykiatri og somatik.
 
Psykiatriklyngen understøtter ideen om et samlet hospital, hvor de kliniske specialer arbejder tæt sammen i et integreret behandlingsmiljø. Et behandlingsmiljø, der skaber effektive flows mellem psykiatri og somatik og er indrammet af en rationel bygningsstruktur med stor fleksibilitet og elasticitet i forhold til det kliniske behandlingsmiljø.
 
Ideen om et samlet hospital kommer til udtryk i arkitekturen, der viderefører det somatiske hospitals klare, ortogonale bygningsstruktur. Det sker dog i et nedskaleret udtryk, hvor det arkitektoniske koncept er nøje tilpasset den psykiatriske funktion, giver rum for 14 gårdhaver og udspringer af stedets markante landskabskarakter.
 
Psykiatriklyngen indgår på den måde i en arkitektonisk helhed, samtidig med at de fysiske rammer tilvejebringer et trygt behandlingsmiljø, hvor de psykiatriske specialers særlige behov og vilkår er tilgodeset fra helhed til mindste detalje. Nærvær og åbenhed er nøgleord i designet af klyngen, der med sit lyse indre og sin allestedsnærværende kontakt til udearealerne adskiller sig fra traditionelle, psykiatriske behandlingsmiljøer, hvor mørke, labyrintiske korridorer ofte præger oplevelsen.

15000 m2

psykiatrisk tilbygning til det nye hospital i Gødstrup

Sønderborg Multikulturhus Sønderborg / Danmark

Sønderborg Multikulturhus

Sønderborg Multikulturhus forbinder – fortid med fremtid, by med vand og kultur med læring. Som et historisk, urbant og kulturelt bindeled skaber det nye sammenhænge til gavn, glæde og inspiration for borgere og besøgende. Det markerer udviklingen af Sønderborgs havnefront ved at samle flere af byens kulturinstitutioner (blandt andet Sønderborg Bibliotek, Sønderjyllands Kunstskole og Visit Sønderborg) og omdanne den tidligere industrihavn til en rekreativ del af byen med fokus på læring, kultur og oplevelser.
 
Kulturhuset er et vigtigt led i realiseringen af Frank Gehrys masterplan for Sønderborgs havnefront. Med stor nærhed til både havnefronten og den historiske bymidte indskriver det sig i en særlig kontekst. Det henvender sig derfor 360 grader mod byen og havnen, samtidig med at det går i dialog med de omkringliggende bygninger – ikke mindst det gamle Ewers Pakhus, som er bevaret og integreret som en naturlig del af kulturhuset og dets mange interne funktioner.
 
Som modvægt til de mange interne funktioner bygger kulturhuset på et enkelt og klart koncept. Det bygger på ét enkelt volumen, som roterer omkring sin egen akse. Ved at rotere voluminet skabes et dynamisk, skulpturelt formsprog, der åbner kulturhuset mod flere vinkler og indskriver det som et tandhjul i Frank Gehrys masterplan for havnefronten.
 
Omgivelserne har i høj grad været med til at forme kulturhuset. Det gælder ikke mindst Ewers Pakhus, der som nævnt er integreret som en naturlig del af kulturhuset. Materiale- og skalamæssigt er det gamle pakhus og den nye del af kulturhuset afstemt hinanden, mens en transparent mellembygning kobler de to bygningsvoluminer sammen til en social og funktionel enhed.
 
Mellembygningen udtrykker på mange måder essensen af kulturhusets grundlæggende formål, nemlig det at forbinde. Placeret i spændingsfeltet mellem pakhuset og den nye del af kulturhuset forbinder mellembygningen bogstaveligt talt fortiden med fremtiden. Med sin transparens forbinder den også byen med vandet, ligesom den forbinder kulturhusets interne funktioner på tværs af etager.

5600 m2

multikulturhus med bibliotek, kunstskole, kulturcenter m.m.

2014

Vandkanten Stavanger / Norge

Vandkanten

Vandkanten består af 128 lejligheder og danner rammer om en ny bydel på havnefronten i Stavanger med 180 grader udsigt over fjorden og fjeldene, der omkranser byen. Stavanger har den højeste koncentration af træhuse i Nordeuropa, og som en hyldest til byens historiske træhuse er Vandkanten designet som et af Europas største boligbyggerier i træ.
 
Vandkanten viderefører og nyfortolker byens stolte træarkitekturtradition. Med sine forskudte geometrier, dramatiske passager og træbeklædte dæk, facader og tagflader fremstår bebyggelsen som skarptskårne fjelde i træ, der rejser sig på kanten mellem byen og fjorden.
 
Vandkanten er opdelt i ni bygninger, hvor facader og tagflader er skåret skråt med henblik på at skabe udsigt fra lejligheder og uderum, men også at skabe opholdsrum med læ for vinden. Passagerne og mellemrummene mellem bygningerne er af stor betydning for både lejlighederne og bebyggelsen som helhed. Her opstår de uformelle møder, dramatiske kig og ruter for færdslen i den nye bydel.
 
Dertil kommer, at praktisk talt ingen af de 128 lejlighederne er ens, hvorved at Vandkanten henvender sig til en mangfoldig beboergruppe - familier, singler, unge og ældre. Lejlighederne er mellem 44 og 225 m2, nogle er i to planer, og enkelte har tagterrasse. Alle lejligheder har kig til både fjorden og byen for at udnytte udsigten og dagslyset fuldt ud.
 
Dertil kommer, at flere af lejlighederne har integrerede havestuer med foldedøre i glas, der kan omdannes til terrasser i opholdsrummet. Når foldedøren trækkes til side, omdannes havestuerne til solrige terrasser, der er fuldt integreret i stuen og køkkenalrummet. Havestuerne fremstår på den måde som en naturlig del af lejlighedernes klimatiserede opholdsrum og som et fuldværdigt inderum.

"Arkitektonisk skiller Vandkanten sig ud. Samspillet med omgivelserne og brugen af materialer er meget overbevisende."
David Lawrence / WAN Residential Award 2014

19500 m2

kombineret bolig og erhverv på Stavanger havnefront

Vestmyra Skole Fauske / Norge

Vestmyra Skole

Vestmyra Skole ligger i det nordlige Norge omgivet af fjelde og fjorde og består af en ombygning af den eksisterende barneskole (1. til 4. klassetrin) samt nybygning af en ny mellemskole (5. til 10. klassetrin) med tilhørende administration, faglokaler, specialklasser og idrætshal. Skolen er disponeret som et zone-inddelt læringsmiljø, hvor de enkelte klassetrin og faglokaler kobler sig på skolens centrale samlingsarena som to møllehjul, der stråler ud mod en grøn aktivitetspark. Samlingsarenaen udgør skolens hjerte og bliver bundet sammen med de to møllehjul af en gade, der fungerer som skolens hovedfærdselsåre.
 
Som skolens centrale fællesarealer er gaden og samlingsarenaen præget af en tydelig transparens med stor åbenhed på tværs af etager og funktioner, idet vinduesfacader og ovenlysvinduer trækker dagslyset og omgivelserne dybt ind i skolen. Dagslys er et gennemgående tema i skolen, hvor samlingsarenaens vinduesfacader sammen med kompositionen af forskudte bygningslænger skaber et lyst og stimulerende læringsmiljø. Sidst, men ikke mindst, kobler den nye mellemskole sig på den eksisterende barneskole. Nyt og eksisterende går således hånd i hånd, idet den nye mellemskole lægger sig i naturlig forlængelse af barneskolen. Et arkitektonisk greb, der skaber en sammenhængsstærk skole, der bygger på et pragmatisk koncept med gode fysiske forbindelser mellem nyt og eksisterende, mellem barneskolen og mellemskolen.

9350 m2

ombygning og udbygning af den eksisterende skole

Pionermuseet Esbjerg Esbjerg / Danmark

Pionermuseet Esbjerg

Formålet med idéprojektet er at revitalisere Esbjerg Museum, så museet bliver et moderne kultur- og læringscenter, der åbner for nye perspektiver på Esbjergs historie og appellerer til nye grupper af besøgende. Ambitionen er at redefinere museets rolle og profil i byen ved at gøre dets arkitektur, indretning og udstillinger inspirerende og vedkommende for både børn, unge og voksne.
 
Med idéprojektet nytænkes Esbjerg Museum ved at gribe tilbage og genopdage Esbjergs unikke historie som pionerby. Fremtidens museum får derfor navnet ’Pionermuseet Esbjerg’ og kommer til at indeholde kulturhistoriske temaer fra den moderne by med temaerne Pionerbyen Esbjerg, Esbjerg Future Lab, Esbjerg før Esbjerg og besættelsestid med arkiv, udstilling og læringscenter for Holocaust.
 
Der er lagt vægt på, at museet skal tale til både sanser og følelser. Nye formidlingsformer skal for eksempel give de besøgende mulighed for at indleve sig i historien på nye måder. Det skal blandt andet ske via interaktive udstillinger, hvor de besøgende kan lege sig til viden om Esbjergs historie, mens en ny interaktiv facade skal profilere museet som en moderne og markant kulturinstitution i bybilledet.

Parkeringshus Silkeborg / Danmark

Parkeringshus

Det to en halv etagers parkeringshus indeholder 338 parkeringspladser og tilbyder optimale oversigts- og manøvreforhold, således at kødannelser ved ind- og udkørsel undgås. Tryghed og overskuelighed er vægtet højt i designet af parkeringshuset, som har rumligt, udlagte parkeringsbåse, manøvrearealer, kørebaner og ramper. Dertil kommer et grafisk wayfindingkoncept, der giver et optimalt overblik og skaber tydelige gangforbindelser ind og ud af parkeringshuset.
 
Parkeringshuset er således præget af et åbent og trygt parkeringsmiljø med rigeligt dags- og kunstlys, godt udsyn til omgivelserne og godt overblik på etagerne. Parkeringshuset tilpasser sig derudover nænsomt stedet, samtidig med at dets materialer harmonerer med det eksisterende hospitalsbyggeri. Med sine tegllameller og begrønnede base fremstår facaden let og åben og udtrykker en klar materialeholdning. Udover det eksisterende hospitalsbyggeri tager parkeringshuset også hensyn til miljøet, idet et integreret solcelleanlæg skaber et fuldt ud energineutralt parkeringshus.

Parkeringshuset er designet med udgangspunkt i “One way parking" – et enkelt og effektivt flowkoncept med én vej ind, én vej rundt og én vej ud.

9840 m2

parkeringshus til Regionshospitalet Silkeborg

Pakhusene Aarhus / Danmark

Pakhusene

Pakhusene består af fem punkthuse på tilsammen 35.000 m2. I første byggefase opføres tre af husene på i alt 15.000 m2 fordelt på 9.000 m2 erhverv i to af husene og 1.500 m2 erhverv og 4.500 m2 boliger i det tredje hus. Projektet udspringer af ønsket om at give et nyt perspektiv på, hvordan man kan udvikle og udnytte ejendomme. Målet er derfor at skabe et anderledes miljø, som understøtter ønsket om en levende og mangfoldig bydel, hvor der er liv i alle døgnets 24 timer – også i bydelens erhvervsejendomme.
 
Når medarbejderne går på weekend, kan bydelens beboere for eksempel benytte erhvervslokalerne til sociale, fællesskabende formål. Den fælles kantine kan blive bydelens foretrukne restaurant, mens mødefaciliteterne kan forvandles til lokaler til foredrag, kunstudstillinger eller fester. Pakhusene bliver dermed ikke en traditionel erhvervsejendom, som bygherren indretter og bagefter forsøger at finde lejere til. Den bliver i stedet en fleksibel og anderledes ejendom, som fremtidige brugere og beboere får stor indflydelse på – både hvad angår koncept og indretning.

35000 m2

kombineret bolig og erhverv

Sundhedshus på Diakonissestiftelsen Frederiksberg / Danmark

Sundhedshus på Diakonissestiftelsen

Omkranset af Diakonissestiftelsens historiske teglstensbygninger kommer sundhedshuset til at ligge ved Peter Bangs Vej på Frederiksberg. Sundhedshuset er formet som en vinkel, hvor balkoner åbner huset indadtil mod den nye atriumgård. De eksisterende teglstensfacader danner de to andre vægge i det glasoverdækkede gårdrum, der filtrerer dagslyset og trækker det dybt ned i huset. Ved at trække atriumgården helt ud til de eksisterende murstensbygninger, eksponeres tyngden i det eksisterende bygningsanlæg som indvendige vægge i en kompositorisk samklang med porøsiteten i gårdrummet.
 
Sundhedshuset bliver på den måde bygget sammen med det eksisterende bygningsanlæg omkring den nye atriumgård, som bliver Diakonissestiftelsens nye mødested med kantine, café, møderum samt plads til udstillinger og større arrangementer. De sundhedsfaglige specialer fordeler sig rundt om atriumgården og består af privatpraktiserende læger, psykologer og andre sundhedsfaglige specialer, motionsfaciliteter, et Living Lab til afprøvning af velfærdsteknologi og meget mere.
 
Inspireret af Diakonissestiftelsens kristne kulturarv er "Livets træ" brugt som metafor for det nye sundhedshus. Med træet og dets krone som metafor fremstår sundhedshuset som et varmt og venligt hus, der favner borgere med mange forskellige behov, men med det til fælles at mødes under ét tag, under én trækrone, der samler de mange funktioner og synliggør Diakonissestiftelsen udadtil.
 
Mod Peter Bangs Vej er sundhedshusets øvre etager således omsvøbt af en let skærm med et pixelleret motiv, der giver associationer til træet, og hvis materialevalg harmonerer smukt med de eksisterende murstensbygninger. Det pixellerede facademotiv afspejler projektets metaforiske udgangspunkt. En metafor, der træder særligt i karakter om aftenen, når husets indre lys trænger gennem facadens åbninger og oplyser området omkring Peter Bangs Vej.

”AART architects’ forslag har virkelig løftet sig og lever i høj grad op til vores drømme og forventninger om et inviterende, levende og samlende hus.”
Mogens Madsen / Formand for Diakonissestiftelsens bestyrelse

8600 m2

sundhedshus med atriumgård

Voss videregående skole Voss / Norge

Voss videregående skole

Voss videregående skole kommer til at ligge i naturskønne omgivelser i hjertet af Fjord Norge og indeholde seks erhvervsfaglige linjer med et samlet elevtal på 380 elever og 100 ansatte. Skolen bliver Norges største skole bygget i massivt træ, og den bygger samtidig på et klart, arkitektonisk koncept, hvor de erhvervsfaglige linjer fordeler sig i en H-komposition af rektangulære bygningsvolumener, der fra et stort fællesrum (skoletorvet) strækker sig ud mod det grønne landskab.
 
Ud over de erhvervsfaglige linjer kommer skolen også til at indeholde en multihal, der giver rum for idræt og kulturelle arrangementer. Skolen er på den måde designet som et mangfoldigt kultur- og uddannelsescenter. I skolen er de forskellige rum og funktioner desuden tydeligt artikuleret i facadeudtrykket, og skolen har store kvaliteter med hensyn til kontakten mellem inde og ude gennem skoletorvet, som har udsyn til begge gårdrum i tillæg til kantinen mod vandet. Med sin arkitektoniske komposition og store vinduespartier og ovenlysvinduer skaber skolen samtidig et lyst og behageligt læringsmiljø. Et læringsmiljø, hvor dagslys og udsigt er vægtet højt, og hvor skoletorvet sammen med multihallen giver rum for fællesskab og kulturelle oplevelser.

”Forslaget til Voss videregående skole bygger på en klar organisering og et solidt, gennemgående koncept."
Uddrag fra dommerbetænkningen / Hordaland Fylkeskommune

11000 m2

videregående skole med seks erhvervsfaglige linjer

2013

Neurorehabiliteringshus Glostrup / Danmark

Neurorehabiliteringshus

Det nye neurorehabiliteringshus indgår i en stærk, funktionel helhed med det eksisterende Glostrup Hospital med henblik på at skabe sammenhængende patientforløb med høj patientoplevet, organisatorisk og faglig kvalitet. Huset indeholder 125 sengestuer til rehabilitering af patienter med svære hjerneskader og rygmarvsskader. Det indeholder derudover træningsfaciliteter med avanceret rehabiliteringsteknologi, et træningsbassin og en multifunktionel træningshal samt ambulatorier og forskningsområder.
 
Huset er skabt ud fra tanken om et rehabiliteringsunivers, som kombinerer den nyeste viden inden for helende arkitektur med højt specialiserede fysiske rammer. Placeret vest for det eksisterende hospital lægger huset sig ud i parkens grønne rum, hvor to hvide bygningsvolumener rejser sig på en landskabelig base. Basen forankrer huset i parken og i sin struktur sikrer fleksibilitet og elasticitet for de indeholdte funktioner.
 
Midt i huset rejser basen sig til en vertikal midterbygning, som danner ramme om husets fællesskab. Basen og midterbygningen indeholder fællesfunktionerne, og det er hertil, man ankommer som patient. Midterbygningen eksponerer med sine store vinduespartier husets liv mod parken og fungerer som husets visuelle og organisatoriske forankringspunkt. Fra midterbygningen er der blandt andet let adgang til alle husets etager og funktioner.
 
Relationen til landskabet er et gennemgående tema i huset, der tilbyder patienter, pårørende og personale en enestående kontakt til de nære udearealer og det omkringliggende parklandskabs rekreative kvaliteter. Alle funktioner har således en relation til en grøn landskabssituation – enten i form af udsigt over parkens store grønne træk eller mere intime landskabshaver på og omkring bygningen.

”Projektet skal roses for sine stærke arkitektoniske kvaliteter i relation til ønskerne for helende arkitektur. Disponeringen af bygningsanlægget med små dybder og megen dagslysadgang fra begge sider af bygningskroppene giver store dagslysmæssige kvaliteter til gavn for oplevelsen og helingen.”
Uddrag fra dommerbetænkningen / Region Hovedstaden

25000 m2

neurorehabiliteringshus til Glostrup Hospital

Universitetssygehus Örebro Örebro / Sverige

Universitetssygehus Örebro

Udvidelsen af universitetssygehuset Örebo indskriver sig på den ene side i en bymæssig kontekst og skaber på den anden side helende og højt specialiserede rammer for patienter og personale. Sengestuer, operationsstuer og specialiserede dagkirurgifunktioner fordeler sig i den nye tilbygning, der også rummer en ny foyer og hovedindgang ud mod Södra Grev Rosengatan.
 
Udvidelsen af universitetssygehuset Örebo ligger i spændingsfeltet mellem sygehusets eksisterende bygningsmasse og de omkringliggende lavere murstensbygninger. For at skabe en blød overgang mellem byen og sygehuset byder udvidelsen på et åbent ankomsttorv, der skaber en tryg og imødekommende ankomstsituation.
 
Den trygge og imødekommende ankomstsituation forstærkes af udvidelsen disposition, hvor tre forskudte, L-formede bygninger nedskalerer sygehusets bygningsmasse, skaber optimale dagslys- og udsigtsforhold og giver rum for grønne gårdrum ud mod Södra Grev Rosengatan. Udvidelsen fremtræder på den måde som en kamstruktur, der udadtil tilføjer omgivelserne rekreative kvaliteter og indadtil skaber sunde og trygge rammer for patienterne.
 
Derudover bidrager kamstrukturen til at optimere personalets arbejdsgange. Overskuelig rumforløb, korte transportveje og logisk placering af centraler funktioner fremmer samarbejdet i og på tværs af afdelingerne. Dertil kommer, at patient- og personaleflow er adskilt, hvilket understøtter et godt og effektivt arbejdsmiljø.

24000 m2

tilbygning til universitetssygehuset i Örebo

Hovedkontor for Atea Aarhus / Danmark

Hovedkontor for Atea

Det nye hovedkontoret for IT-bedriften Atea ligger i Aarhus og er designet som et af de mest moderne og energioptimerede kontorbygninger i Aarhus. Den 10.500 m2 store kontorbygning indfrier dermed Ateas ambition om at reducere energiforbruget og skabe inspirerende og funktionelle rammer for virksomhedens 400 ansatte. For at indfri de høje bæredygtige ambitioner bliver det nye hovedkontor certificeret i henhold til BREEAM, der vurderer bygningens kvaliteter ud fra en række parametre inden for social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.
 
Placeret ved indfaldsvejen til Skejby Business Park har hovedkontoret en fremtrædende placering, og bygningen er derfor tænkt og tegnet som et vigtigt led i Ateas branding-strategi. Arkitekturen udgør på den måde en identitetsladet branding af virksomheden ved at være designet som en åben og dynamisk kontorbygning, som har implementert de nyeste IT-løsninger indenfor styring af varme, ventilation, køling, belysning, solafskærmning og akustik.

10500 m2

kontorbygning med de nyeste IT-løsninger inden for styring af varme, ventilation m.m.

VUC Syd Haderslev / Danmark

VUC Syd

Inspireret af den unikke beliggenhed på Haderslevs havnefront er det nye uddannelsescenter udformet som et atriumhus, der åbner sig 360˚ mod byen og havnen. Det kommer blandt andet til udtryk i terrasserne. I en bevægelse, der starter helt nede på terræn og ender oppe på husets øverste etage, slynger terrasserne sig rundt om huset og binder inde og ude sammen i ét greb.
 
Det nye uddannelsescenter for VUC Syd sætter dog ikke alene et markant præg på Haderslevs havnefront. Det danner også ramme om et fleksibelt og digitalt studiemiljø ved at kombinere faglighed med moderne it og nytænkende læringsmetoder. Uddannelsescentret indeholder derfor ikke faste klasselokaler, men er i stedet indrettet som et åbent studiemiljø, der bliver bundet sammen af atriet og det forskudte trappeforløb i hjertet af huset.
 
For at skabe et overskueligt studiemiljø er etagerne opdelt efter fagområder. Første sal er således viet til sciencefagene, mens anden sal er viet til kulturfagene og tredje sal til sprogfagene. Uddannelsescentret udfordrer på den måde den traditionelle tanke om faste klasselokaler til fordel for et mere fleksibelt hovedgreb. Med udgangspunkt i VUC Syds GODS principper er der skabt et utraditionelt og langt mere levende studiemiljø, hvor gruppeområder, oplægsrum, dialogbokse og stillezoner giver mulighed for en differentieret undervisning.
 
Moderne it er vægtet højt i indretningen af uddannelsescentret. Hver kursist får for eksempel udleveret sin egen iPad eller MacBook, samtidig med at hele 165 digitale skærme er integreret som en naturlig del af studiemiljøet. Kontakten til byen og havnepromenaden er også vægtet højt. Det kommer blandt andet til udtryk i den offentlige stueetage, der trækker de offentlige byrum helt ind i huset og indeholder en kulturcafé og foredragssal, som giver rum for større events og fællesarrangementer.

”Flerdimensionel og visuelt imponerende skaber uddannelsescentret en opdateret model for den perfekte integration af læringsmiljøet og det offentlige byrum.”
Dutton Hauhart / Det internationale arkitektur magasin A10

8600 m2

uddannelsescenter på Haderslev havnefront

Torstvedt Skole Larvik / Norge

Torstvedt Skole

Torstvedt Skole ligger i naturskønne omgivelser ved foden af fjeldet i Larvik i Norge. Skolen indeholder fire spor fra 1. til 7. klasse, der fordeler sig i en komposition af kvadratiske bygninger, som fra et centralt fællestorv stråler ud mod et grønt aktivitetslandskab. Ud over klassetrinnene indeholder skolen også en børnehave, et familiecenter og en multihal. Skolen er på den måde tænkt og tegnet som et mangfoldigt lærings- og kulturcenter, der emmer af læring, aktivitet og kulturelle oplevelser.
 
Skolen danner ramme om et inspirerende og innovativt læringsmiljø, hvor kompositionen af kvadratiske bygninger åbner skolen mod aktivitetslandskabet mod syd, mens multihallen skaber en mere kompakt gestus mod fjeldet mod nord. Samspillet mellem de forskudte bygninger tilføjer skolen en stemningsfuld atmosfære, da de mange passager mellem bygningerne skaber rum for uformelle sociale møder og tilbyder varierende kig langs fællesrummet og ud mod aktivitetslandskabet.
 
Fællesrummet ligger i hjertet af skolen og fungerer i det daglige som et uformelt rum, der giver rum til fællesskab, fordybelse og kulturelle oplevelser og knytter skolen sammen til en social og funktionel helhed. Fællesrummet fungerer på den måde som et multifunktionelt rum, hvor trappeforløbene skaber en rigdom af nicher og plateauer, hvoromkring skolelivet udspiller sig, og de syv klassetrin fordeler sig på hvert sin etage i de tre kvadratiske bygningsvoluminer.
 
Skolen udmærker sig ved at samle de syv klassetrin i en dynamisk bevægelse, hvor man som elev starter nederst ved jorden og udvikler sig, mens man bevæger sig op gennem huset. Ved at placere de yngste klassetrin i stueetagen skabes samtidig et tæt samspil med børnehaven, der ligger som en selvstændig bygning ved ankomsten, så børnene oplever en glidende overgang fra børnehave til skole.

12500 m2

folkeskole med fire spor fra 1. til 7. klasse

Kungälv Sygehus Kungälv / Sverige

Kungälv Sygehus

Visionen bag projektet er at videreføre sygehusets eksisterende kvaliteter og samtidig skabe et nyt og fremtidssikret sygehus, hvor patienten er i centrum. Det kommer blandt andet til udtryk i de nye sengestuebygningers varierende højder og længder, der skaber et fint samspil med det eksisterende sygehus, hvorved sygehusets karakter bevares og videreudvikles. Sammen med sengestuebygningernes vinklede gruppering styrker dette sygehusets relation til stedet og de naturskønne omgivelser.
 
Parallelt med sygehusets eksisterende forbindelsesbygning etableres en ny forbindelsesbygning, der tilvejebringer et effektivt flow og god wayfinding for både personale, patienter og pårørende. Den nye forbindelsesbygning er endvidere udformet, så den imødekommer patienters og pårørendes behov for såvel privathed som socialt samvær.
 
Samspillet mellem privathed og socialt samvær er generelt vægtet højt i projektet, der tilbyder patienter og pårørende forskellige grader af socialt samvær – fra enkeltsengestuer og afskærmede nicher til åbne gangforløb og fælles spisestuer. Dertil kommer, at projektet skaber mulighed for en bred vifte af aktiviteter i de grønne gårdrum og den nye foyer, hvor det blandt andet er muligt at arrangere udstillinger eller andre begivenheder.
 
Den nye hovedindgang bidrager til at styrke sygehusets karakter og skabe en tryg og imødekommende ankomstsituation. Hovedindgangens åbenhed og materialevalg skaber samtidig sammenhæng mellem ankomsten, forbindelsesbygningen og de nye sengestuebygninger. Det kommer blandt andet til udtryk i facaderne, hvor perforerede stålplader med en varierende gitterstruktur skaber forskellige grader af transparens og et varierende dagslysindfald i løbet af dagen.

”Sengestuebygningernes varierende højde og længde skaber et overbevisende samspil med det eksisterende sygehus. Det er en arkitektur, der signalerer omsorg.”
Uddrag fra dommerbetænkningen

30000 m2

udbygning og ombygning af Kungälv Sygehus

Horsens Statsskole Horsens / Danmark

Horsens Statsskole

Den nye science-bygning bygger på et klart koncept, der går i dialog med Horsens Statsskoles historiske hovedbygning, markerer det oprindelige haveanlæg og bringer fortiden med ind i fremtiden. Ved at drage fordel af bygningsanlæggets geometrier og hovedakser bevarer bygningen det eksisterende bygningsanlægs symmetrier. Science-bygningen indskriver sig på den måde smukt i konteksten, hvilket forstærkes af de buede udskæringer, der åbner science-bygningen mod hovedbygningen og den landskabelige have.
 
For at indfri Horsens Statsskoles visioner er bygningen organiseret i to etager, da bygningen på den måde skaber størst mulig synergi mellem fagene og friholder mest mulig plads til den landskabelige have. Science-bygningen er således udformet som en kompakt bygning, hvor et dobbelthøjt fællesrum åbner bygningen indadatil og udadtil. En siddetrappe er integreret som et skulpturelt element i fællesrummet. Siddetrappen er synlig fra ankomsten og er designet som et centralt og vitalt sted i bygningen, som på den måde kommer til at emme af liv, læring og naturvidenskab.
 
Den åbne karakter kommer også til udtryk i det ydre, hvor bygningen på den ene side strækker sig ud mod den landskabelige have og på den anden side åbner sig mod hovedbygningen. Med sin enkle og stramme teglstensarkitektur spiller bygningen flot op til den bevaringsværdige hovedbygning, der stilmæssigt ligger i spændingsfeltet mellem nyklassicisme og funktionalisme. Valget af gult, blankt murværk understreger samme ærlighed og enkelhed, men tilføjer samtidig bygningen en særlig identitet, da den buede udskæring ved ankomstfacaden mod nord udfordrer den gængse opfattelse af teglstens muligheder og udtryksformer.

”Projektet repræsenterer den klareste, arkitektoniske ikonværdi. Bygningen signalerer en klar og tydelig identitet: Det er her Science bor!”
Uddrag fra dommerbetænkningen

1300 m2

science-bygning til Horsens Statsskole

Musholm Korsør / Danmark

Musholm

Musholm ligger ved Storebælts smukke kystlinje og er anerkendt som verdens mest tilgængelige ferie-, sports- og konferencecentre for mennesker med handicap. Udbygningen af Musholm fordeler sig i to afsnit i form af en ny multihal med tilhørende fælleshus og en række nye ferieboliger. Den nye multihal ligger i hjertet af Musholm, mens ferieboligerne ligger i periferien, og ved at lade livet og aktiviteterne brede sig som ringe i vandet fra multihallen ud til ferieboligerne skaber udbygningen en robust ramme for fremtidens ferie-, sports- og konferencecenter, der tilbyder en enestående udsigt over bugten og landskabet.
 
Multihallen er designet som Musholms nye omdrejningspunkt, hvor et varieret aktivitetsforløb i hallens periferi giver besøgende uanset handicap mulighed for at udfolde sig fysisk. Et rampeforløb med forskellige oplevelseszoner bringer de besøgende gennem aktivitetsforløbets mange plateauer, hvor kørestolsbrugere blandt andet kan prøve kræfter med en klatrevæg. Med multihallens mange aktiviteter styrker udbygningen Musholm som et sted, der bryder grænser og indbyder mennesker med handicap til at lege, opleve og danne nye fællesskaber.
 
Udbygningen viderefører således ikke alene Musholms arkitektoniske tone og kvalitet, men hæver barren for socialt bæredygtig arkitektur ved at give alle besøgende uanset handicap mulighed for aktive og attraktive ferie- og fritidsoplevelser. Udbygningen sætter på den måde nye standarder for, hvordan tilgængelige løsninger kan integreres i arkitektur og design, samtidig med at arkitekturen er stemt på en særlig måde, så den ikke alene skaber tilgængelige rammer for, men også motiverer til aktivitet og fællesskab.

3200 m2

udbygning indeholdende foyer, sportshal, ferieboliger m.m.

Nunatakken Herlufmagle / Danmark

Nunatakken

Nunatakken er et multifunktionelt friluftscenter, der ligger i Herlufmagles smukt kuperede landskab. Navnet, der betyder klippetop på grønlandsk, er inspireret af istidens formgivning af landskabet og henviser til friluftscentrets markante former og linjer. Som om isen lige er smeltet og vandet løbet ud i Susåen, rejser friluftscentret sig som et klippemassiv og eskalerer i en 15 meter høj klatreklippe. Klatreklippen fungerer også som udsigtsplatform særligt for ornitologer og stjernekiggere.
 
Friluftscentret er et eksempel på, hvordan en spejdergruppe og kommune i fællesskab med forskellige foreninger og selvorganiserede brugere kan tænke deres behov sammen. Friluftscentret er således designet som et multifunktionelt byggeri, der skaber attraktive rammer for blandet andet spejdere, skoler, daginstitutioner, en ornitologisk forening og en klatreforening. Derudover er friluftcentret designet med henblik på at skabe opholdsmuligheder for cyklister, vandrere og løbere.
 
For at imødekomme de forskellige brugerbehov er der skabt en fem-deling af friluftscentrets funktioner. Indskrevet i grundformen danner fem-delingen en stjerneformation, der indskriver sig naturligt i landskabet. Stjerne­formationen udgør et stærkt, arkitektonisk udsagn og kan som et ikonografisk billede på stedet bruges i formidlingen heraf.
 
Det centrale fællesrum, der er døbt "Stjernerummet", danner ramme om ankomst, aktivitet og videre adgang til de øvrige rum og faciliteter. Fællesrummets navn forklarer sig selv, når brugerne om aftenen kigger op gennem det store ovenlysvindue. Fra fællesrummet strækker de øvrige rum og faciliteter sig ud mod landskabet. De øvrige rum og faciliteter indeholder blandt andet lounge, klubområder, kontorer, grupperum og et udendørs, overdækket ”overnatningseksperimentarium”.

"Nunatakken bliver arkitektonisk og funktionelt et enestående friluftsbyggeri, som samlet og i dets enkelte delløsninger vil inspirere udformningen af fremtidige friluftsbyggerier over hele landet."
Torben Frølich / Direktør for Lokale og Anlægsfonden

1600 m2

spejdercenter til KFUM Spejderne i Herlufmagle

Mushroom Danmark

Mushroom

Mushroom er en moderne fortolkning af et refugium eller en jagthytte dybt inde i skoven. Gulv og loft er i Mushroom samlet i ét arkitektonisk greb, hvor alle funktioner er indrettet omkring og integreret i refugiets kerne. Refugiets åbne rum er diskret afskærmet af glasvægge med skydepartier, således at det flyder naturligt sammen med de grønne omgivelser, og inde og ude smelter sammen til en stemningsfuld rumlighed.
 
Alt efter behov kan rummet afskærmes med hvide gardiner. Inspireret af de naturskønne omgivelser er gulvet, loftet og kernen udformet i fyrretræsplanker. Den tætte kontakt til naturen kommer også til udtryk i kernens indre, hvor toilet- og baderummet er beklædt med natursten. I det centrale ”supermøbel”, som udgør kernen, er endvidere indbygget opbevaringsplads, senge, hemse, køkken- og spisebord samt et ildsted.

75 m2

refugium i massivt fyrretræ

2012

Åbyen Grenå / Danmark

Åbyen

Åbyen består af fem villaer, der hviler på en mørk base i natursten, som forankrer dem til landskabet ved Grenåen. Fra den mørke base rejser villaerne sig som lette, skulpturelle formationer, hvis hvide overflader kompletteres af partier i lyst træ. Villaerne er tilpasset stedets skala og bygget sammen på tværs af grundskel, således at de får karakter af en sammenhængende bydel med tætte bymæssige rumligheder og smukke kig mod åen og det grønne landskab.
 
Udformningen af villaerne tager udgangspunkt i to enkle principper: bedst mulig udsigt og mest mulig sollys. De tre nordligst beliggende villaer er på den måde disponeret i tre etager, således at der mod syd mellem villaerne skabes intime gårdrum med masser af sollys og gode mulighed for udeophold. De to sydligst beliggende villaer er disponeret efter samme princip. Dog er de kun disponeret i to etager for at sikre udsigt mod syd for de bagvedliggende villaer. De to villaer har smalle, sydvendte haver, som grænser direkte ned til Grenåen, hvilket styrker kontakten til åen og landskabet.

5

villaer på 160 - 256 m2

Midtbyskolen Aarhus / Danmark

Midtbyskolen

Placeret i hjertet af Frederiksbjerg fremstår Midtbyskolen som et mangfoldigt børne- og ungdomsmiljø, der fungerer i tæt samspil med det lokale forenings- og fritidsliv. Skolen samler børnehave, skole og fritids- og ungdomsklub i én bevægelse i form af et aldershjul, hvor de enkelte klynger stråler ud mod aktivitetslandskabet, og man som elev starter nederst ved jorden og udvikler sig, mens man bevæger sig op gennem huset. For at understøtte denne bevægelse er skolen bundet sammen af et stort fællesrum, der åbner huset indadtil og skaber rammer for et stærkt skolefællesskab.
 
I fællesrummet rejser en hovedtrappe sig i en svævende spiralbevægelse op gennem huset. Som et læringsredskab i flere planer binder trappen huset sammen til ét samlet læringsmiljø, hvor dagslyset og den blå himmel trænger dybt ind i fællesrummet fra de lofthøje vinduer langs facaden og det store, runde ovenlysvindue. Samspillet mellem fællesrummets horisontale og vertikale bevægelse skaber en bred vifte af forbindelser og bevægelsesmuligheder, samtidig med at der skabes en rigdom af nicher, små lommer og udkigsposter i det store fællesrum.
 
Kontakten til omgivelserne er vægtet højt i formgivningen af skolen og eksponeringen af udearealerne. Den tætte kontakt til omgivelserne kommer blandt andet til udtryk i det grønne terrasselandskab, der åbner skolen mod omgivelserne ved at styrke kontakten mellem inde og ude, give gode opholdsmuligheder i frikvarterne og gøre det muligt at inddrage uderummet i undervisningen. I et dynamisk flow, der starter helt nede på terræn og ender oppe på skolens øverste etage, slynger uderummet sig rundt om huset og binder de grønne udearealer sammen til én oplevelsesrig helhed.

15000 m2

børne- og ungdomsmiljø indeholdende børnehave, folkeskole og fritidsklub

Svaneparken Birkerød / Danmark

Svaneparken

Svaneparken blev opført i 1920 som tuberkulose hospital og husede senere indtil 1980’erne åndsvageforsorgens institution i Ebberødgård i Birkerød. Efter en gennemgribende renovering og ombygning er det gamle hospital blevet omdannet til en 2.000 m2 stor daginstitution med fem selvstændige institutioner, hvor specialdesignede inventarelementer skaber et farverigt og fantasifuldt legelandskab.
 
Udvendigt er bygningen totalrenoveret med respekt for stedets historie, mens de indre rum er blevet redesignet for at skabe oplevelsesrige rammer for institutionernes 250 børn og et stærkt fællesskab på tværs af de fem institutioner. I hjertet af bygningen rejser sig således et dobbelthøjt fællesrum, der via glaspartier i varierende størrelser og former skaber visuel kontakt mellem institutionerne og giver børnene mulighed for at lege og danne venskaber på tværs af institutionerne.
 
Alt inventaret er specialdesignet med udgangspunkt i børnenes behov og bygningens struktur. Det specialdesignede inventar udfordrer den traditionelle tilgang til design af daginstitutioner, da inventaret snarere end møbler fremstår som varierende rumelementer, der smelter sammen med bygningen og skaber et farverigt legelandskab af nicher, plateauer, huler og teater- og rutsjemøbler, hvor kun børnenes fantasi sætter grænserne.
 
Legelandskabet videreføres i udearealerne, hvor parken danner ramme om en bred vifte af aktivitetsspots. Bearbejdelsen af parken udviser stor respekt for stedets historiske kvaliteter og naturskønne omgivelser, og som et spejlbillede på bygningens indre struktur er parken bygget op omkring en fælles zone, hvor hovedtrappen kan bringes i spil som amfiteater, og frugtlunde kan danne ramme om en bred vifte af fællesaktiviteter. Den fælles zone er omkranset af fem separate haver, der danner en privat zone for hver af de fem institutioner og giver børnene mulighed for at finde tryghed, hvad enten de leger inde eller ude.

2000 m2

renovering og ombygning af daginstitution med fem selvstændige institutioner

Akutcenter Viborg / Danmark

Akutcenter

Det nye akutcenter på Regionshospitalet Viborg udtrykker en holistisk tilgang til hospitalsarkitektur, hvor funktionelle og sanselige løsninger gensidigt forstærker hinanden. Målet er at skabe et effektivt og fleksibelt hospital med et menneskeligt nærvær og stærkt arkitektonisk udsagn. For at skabe et effektivt arbejdsflow for personalet og et trygt flow for patienterne er akutcentret opdelt i to spor: et offentligt spor, der indeholder de enkelte afdelingers reception og venteområder, samt et afskærmet afdelingsspor, der danner ramme om afdelingerne på hver etage. Transport af liggende patienter er på den måde afskærmet fra den offentlige zone, hvilket ikke alene skaber effektive rammer for personalet, men også trygge og respektfulde rammer for patienterne.
 
Afgrænset af Gl. Århusvej og Søndersø mod øst og banegraven mod vest lægger det nye akutcenter sig tæt op af det eksisterende hospital, hvor det rejser sig i seks etagers højde. Bygningslænger strækker sig ud mod landskabet mod øst for at udnytte udsigten over byen, Søndersø og de åbne vidder. Inspireret af den unikke beliggenhed på højdedraget i hjertet af byen er samspillet med konteksten således et gennemgående tema i det nye akutcenter, der tilbyder patienter, pårørende og personale en enestående kontakt til omgivelserne overalt i bygningen. Det tætte samspil med omgivelserne kommer bl.a. til udtryk i de mange terrasser, taghaver og gårdhaver, der giver direkte adgang og udsyn til grønne, rekreative uderum på alle etager. Dertil kommer den nye hovedindgang og foyer, der tilbyder en enestående udsigt over Søndersø og skaber en helt ny ankomstoplevelse til hospitalet.

”Projektet er særdeles godt gennemarbejdet med hensyn til etablering af gode patient- og personaleflow, hvor der er fokus på såvel integritet og effektivitet."
Uddrag fra dommerbetænkningen / Region Midtjylland

22000 m2

udbygning og ombygning af Regionshospitalet Viborg

Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl Middelfart / Danmark

Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl

Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl er designet som en oplevelsesrig platform, der inspirerer til fællesskab og friluftsliv i det smukke landskab ved naturparken Hindsgavl Dyrehave. Med sin allestedsnærværende kontakt til naturen motiverer centret børn og voksne til at gå i dialog med naturen, og centret skaber herigennem rammer for friluftskulturen på Hindsgavlhalvøen.
 
Den tætte kontakt til naturen kommer til udtryk i arkitekturen, hvor de vældige vinduespartier, de talrige terrasser og den gennemgående brug af naturmaterialer slører grænsen mellem inde og ude. Centret synes samtidig at vokse ud af det bakkede landskab, hvorfra der er direkte adgang til det græsbeklædte tag, der fungerer som udsigtspunkt over dyrehavens rige naturliv. Med sin åbne disposition giver centret mulighed for varierende aktiviteter i såvel trygge som mere udfordrende omgivelser, hvad enten det er morgen eller aften, sommer eller vinter.
 
Den tætte kontakt til naturen kommer også til udtryk, ved at centret er designet som et fyrtårnsprojekt inden for bæredygtigt byggeri. Det er således resultat af et tæt samarbejde med Miljøforum Fyn og opføres som Danmarks første aktivitets- og naturcenter, der overholder kravene til passivhusbyggeri. Energiforbruget er med andre ord markant reduceret, hvilket er blevet muligt ved at orientere og designe centret i forhold til solens gang i løbet af dagen ved fx at benytte de store udhæng som solafskærmning, der både beskytter mod og drager nytte af sollysets varmepåvirkning.

”Aktivitets- og naturcentret i Hindsgavl Dyrehave vil uden tvivl blive et oplevelseshus, der bliver værd at besøge og bruge for borgere og besøgende. Og så er byggeriet bæredygtigt, både økonomisk, energimæssigt og i forhold til samspillet med den omkringliggende natur.”
Steen Dahlstrøm / Borgmester i Middelfart

450 m2

aktivitets- og naturcenter i Hindsgavl Dyrehave

Hotel Scandic Aarhus City Aarhus / Danmark

Hotel Scandic Aarhus City

Hotel Scandic Aarhus City ligger i hjertet af Aarhus og binder sløjfe på 150 års byhistorie ved at integrere en af byens bedst bevarede facader som et karakterfuldt, arkitektonisk element. Hotellet afspejler bymidtens smukke, historiske bygninger, samtidig med at det tilføre bymidten en moderne, arkitektonisk kvalitet og karakter. Med sine lyse facadebånd lyser det op i bybilledet, mens facadens jordbrune farveskala går i dialog med de omkringliggende karrébygninger.
 
Som en moderne fortolkning af de smukke karrébygninger viderefører hotellet midtbyens historie, men skaber i kraft af sit stramme formsprog samtidig et spændingsfelt mellem nyt og gammelt. Et spændingsfelt, der kommer til udtryk i den historiske facade mod Østergade, der er bevaret og integreret som en del af hotellets karakter. Hotellet forener på den måde midtbyens historie med moderne hotel-, restaurant- og forretningsfaciliteter, hvor de besøgende kan opleve historiens vingesus i mødet mellem fortid og nutid.
 
Med sine 228 hotelværelser er hotellet blandt de største hoteller i Aarhus. Det er organiseret som en femetagers bygning med en tilbagetrukket penthouseetage. Stueetagen er indrettet med specialdesignet inventar af Henrik Bønnelycke og byder på en imødekommende foyer, lyse konferencerum og stemningsfulde butik- og restaurantfaciliteter. Dertil kommer den udstrakte glasfacade, som eksponerer stueetagens liv, aktivitet og interiør mod byrummet.
 
Sidst, men ikke mindst, har hotellet integreret flere bæredygtige tiltag. For eksempel producerer solcelleanlægget på taget 90 procent af den strøm, som bliver brugt på hotelværelserne. Med sit fuldt tilgængelige konferenceområde og sine 22 handicapvenlige hotelværelser er hotellet desuden designet som et af Danmarks mest tilgængelige hoteller. Og endelig har hotellet sine egne bistader på taget, så gæsterne kan nyde frisk, slynget honning hver dag.

18000 m2

hotel med 228 værelser i centrum af Aarhus

Aalborg Universitetshospital Aalborg / Danmark

Aalborg Universitetshospital

Projektforslaget til det nye Aalborg Universitetshospital er designet som et robust, sanseligt og identitetsstærkt hospitalskompleks, der dels tilbyder behandlingsmæssig effektivitet og forskningsmæssig kvalitet i den absolutte verdenselite og dels opleves som trygt og imødekommende af både patienter, pårørende og personale. For at sikre effektive arbejdsgange og størst mulig fleksibilitet er hospitalets ambulatorier, sengeafdelinger samt behandlings- og diagnostikafsnit placeret langs det gennemgående hospitalsstrøg, således at de enkelte specialer synliggøres og kan udveksle areal på både kort og lang sigt. Det samme gælder for forskningsfunktionerne, der er placeret i tæt kontakt med patientbehandlingen, samtidig med at auditoriets placering ved hovedindgangen og den tætte sammenhæng med Sundhedsvidenskabeligt Fakultet fremhæver hospitalets forskningsmæssige kvaliteter.
 
Forskning viser, at en tæt kontakt til naturen bidrager positivt til patienternes helbredelse og personalets trivsel. Med vægt på at styrke kontakten til det åbne landskab i ådalen øst for Aalborg er hospitalet designet som en dynamisk bygningsstruktur, hvor bygningsfingre strækker sig ud mod landskabets kurver og samtidig trækker landskabet ind i de grønne gårdrum, de enkelte hospitalsafsnit og strøget, der er hospitalets gennemgående hovedfærdselsåre. Kontakten til landskabet har således resulteret i et klart, arkitektonisk koncept, der består af en tung, rustik base i lys beton, hvor de vertikale sengeafdelinger er lagt ovenpå i en let kamstruktur, og det højloftede strøg som et varierende rumforløb binder hospitalet sammen og skaber stor overskuelighed for patienter og pårørende ved at synliggøre de enkelte hospitalsafsnit. Sengeafdelingerne ovenpå basen er fordelt på fire etager, hvorved patienterne kan nyde udsigten over landskabet, samtidig med at det samlede bygningskompleks nedskaleres markant og skaber en imødekommende og identitetsstærk ankomstsituation.

”Udformningen og valget af materialer fremstår smukt og karakterfuldt. Forslagets lineær komposition langs det centrale hospitalsstrøg forener effektiv logistik med et klart overblik og store rumlige kvaliteter.”
Uddrag fra dommerbetænkningen / Region Nordjylland

134000 m2

universitetshospital med et budget på 4,1 milliarder kroner

Hovedkontor for Borregaard Sarpsborg / Norge

Hovedkontor for Borregaard

Som et af verdens mest avancerede og bæredygtige bioraffinaderier arbejder Borregaard strategisk med viden og innovation inden for ”green carbon”. Med baggrund i en nuanceret indlevelse i Borregaards værdier og videnarbejde er det nye hovedkontor derfor designet som et energivenligt og kommunikerende hus, hvor den kompakte form er moduleret og orienteret i forhold til konteksten og det lokale klima, og hvor storrumskontorer, uformelle mødesteder og en tæt kontakt mellem de forskellige funktioner motiverer til videndeling. 
 
Hovedkontoret udstråler åbenhed og dialog, hvilket kommer til udtryk i ankomsttorvet, den åbne foyer og den transparente facadestruktur, der inviterer medarbejdere og besøgende naturligt indenfor. Fra ankomsttorvet og foyeren træder man direkte ind i det lyse atrium, der åbner husets indre og skaber et socialt tyngdepunkt, hvor etagerne og de forskellige funktioner smelter sammen til en dynamisk helhed. Man oplever således Borregaards værdier og faglige fællesskab, så snart man træder ind i huset.
 
Dertil kommer, at en række cirkulære møderum, der er beklædt med trælameller, eksponerer husets mødefaciliteter mod atriet. Som skulpturelle træstammer rejser de træbeklædte, cirkulære volumener sig i husets fulde højde og tilføjer atriet en taktil og sanselig dimension, samtidig med at de udtrykker en særlig identitet ved at referere til træet som Borregaards naturlige, bæredygtige råmateriale.
 
For at profilere Borregaard som en bæredygtig virksomhed med fokus på energi og miljø er arkitekturen bearbejdet ud fra et holistisk princip, hvor de energioptimerende løsninger er integreret i det samlede arkitektoniske udtryk. Det har resulteret i en nord-sydvendt, rektangulær bygningskrop, der i kraft af sin kompakte volumen sikrer et optimalt forhold mellem minimal overflade og maksimal volumen. Det langstrakte atrium trækker desuden dagslyset dybt ned i bygningen og minimerer behovet for kunstig belysning, mens den transparente facadestruktur skaber et varierende lysspil i løbet af dagen.
 
 

2900 m2

kontorbygning med forbindelse til forskningsbygning

Viktoriaskolen Skara / Sverige

Viktoriaskolen

Med udgangspunkt i Skaras stolte tradition som skoleby er Viktoriaskolen designet som et visionært læringsmiljø, hvor skolens arkitektur og den omkransende park er integreret som aktive læringsredskaber, der stimulerer elevernes kreativitet og lyst til at lære. Som et symbol på fremtidens aktive læringsmiljø skaber Viktoriaskolen moderne, pædagogiske rammer, hvor interaktive elementer og installationer motiverer elevere og lærere til at interagere med skolen på nye, anderledes måder. Viktoriaskolen skaber på den måde et inspirerende og inkluderende læringsmiljø, hvor omgivelserne kan inddrages i undervisningen.
 
På det centrale fællestorv er der for eksempel opstillet touchskærme, der viser bygningens ressource- og energiforbrug, mens der i parken er opstillet vejrstationer, der giver eleverne indblik i det lokale klima. Dertil kommer glasvægge, der giver direkte kig til bygningens konstruktioner, samt gulve, vægge, lofter og inventar, der kan inddrages aktivt i undervisningen. En multifunktionel idrætshal er integreret som en naturlig del af skolens hverdag. Idrætshallen, der også er designet til at danne ramme om koncerter, teaterstykker og lignende er således placeret i åbent forbindelse med skolens centrale fællestorv, mens lofthøje vinduesfacader eksponerer idrætshallens aktive liv mod omgivelserne.
 
Gennem skala, materialer og, ikke mindst, sin interaktive arkitektur udstråler skolen en lethed og dynamik, som giver eleverne og lærerne et særligt tilhørsforhold til stedet og dets kvaliteter. Den imødekommende og transparente karakter kommer også til udtryk i det centrale fællestorv, der fungerer som skolens inkluderende ”hjerte”, og i det ydre, hvor skolen strækker sig ud mod det grønne parklandskab og skaber en tæt kontakt mellem inde og ude.

"Ved at trække på deres stor erfaring inden for undervisningsbyggeri har AART architects integreret flere interaktive læringselementer på tværs af skolen. Heriblandt touchskærme på det centrale fællestorv og vejrstationer i parken, der inspirerer eleverne til at studere det lokale klima og bygningens energiforbrug.”
World Architecture News

9400 m2

udskolingsskole med fire spor

2011

Skagen Skipperskole Skagen / Danmark

Skagen Skipperskole

Skagen Skipperskole er Danmarks eneste tilbageværende skipperskole. Med sin placering på Skagens havnefront og sit maritime udtryk fremstår skolen som et vartegn fra både land- og vandsiden. Som et skulpturelt skib ligger skolen på grænsen mellem byen og havet og skuer ud over havets naturkræfter. Skolen indkapsler på den måde den udlængsel og eventyrlyst, som altid har været en væsentlig drivkraft for mennesker, der valgte søen som arbejdsplads, hvorved skolen brander de nautiske uddannelser og fremstår som et symbol på søfartens og dermed også Skagens stolte traditioner.
 
Det maritime udtryk understreges blandt andet af det markante altanforløb, der som et skibsdæk omfavner førstesalen mod syd og sydvest og udnytter den storslåede havudsigt, og facaderne, der er beklædt med hvide glasflader og således skaber et lyst, nordisk udtryk og afspejler de store krydstogtsskibes udstrakte, hvide flader. Det markante, men imødekommende design går igen i bygningens indre, hvor dagslyset strømmer ind fra de store vinduespartier og ovenlysvinduer. De udstrakte, hvide flader i bygningens fællesrum reflekterer samtidig lyset videre ind i bygningen og skaber herigen¬nem optimale lysforhold. Den træbeklædte væg til de centrale simulatorrum giver derudover fællesrummet et taktilt, humant præg, som taler til sanserne og skaber en nærværende atmosfære.

”Projektet skiller sig ud ved dets overbevisende rumlige kvalitet. Det foreslåede centralrum skaber en unik sammenhæng mellem etagerne og skolens funktioner, som samles til en overskuelig og rumligt interessant helhed, der understøtter skolens identitet på en meget overbevisende måde.”
Dommerkomitéens begrundelse fra projektkonkurrencen

2500 m2

skole for maritime uddannelser og kursustilbud

DNV-Gødstrup Herning / Danmark

DNV-Gødstrup

DNV-Gødstrup er beliggende nær Herning og visionen bag projektet er at skabe et moderne hospital, der tilbyder terapeutiske og operationel effektivitet i den absolutte elite, og på samme tid opfattes som poetisk, venlig og imødekommende af patienterne, de pårørende og personalet. For at sikre effektive arbejdsgange skaber projektet tæt kontakt mellem alle afdelinger og faglige specialer. Patienten har således kort vej til f.eks. billeddiagnostik og ambulant behandling, men generelt er det meningen, at specialisten kommer til patienten i stedet for omvendt. Ved at koncentrere transportvejene skaber vinderforslaget et sygehus, hvor patienten er i centrum, og hvor nærheden til specialerne er med til at sikre en hurtig og præcis diagnose.
 
Forskning viser, at en tæt kontakt til naturen er med til at fremme patienternes helbredelse og personalets trivsel. CuraVita har derfor i høj grad lagt vægt på at styrke kontakten til det vestjyske hedelandskab, der danner inspiration for forslagets egenart og sanselighed med en brug af materialer, der leder tankerne væk fra det traditionelt kliniske sygehus og i retning af en tryg og hjemlig atmosfære. Kontakten til den store jyske horisont har resulteret i et klart arkitektonisk koncept. Som en naturlig forlængelse af landskabets horisontale linjer er vinderforslaget forankret i en udstrakt base, som indeholder ambulatorier, billeddiagnostik, operationsafsnit og kontorer, mens sengeafdelingerne er placeret ovenpå basen som lette horisontale skiver, der i højere grad henvender sig til den blå himmel over Herning.

”Hospitalet sikrer gennem sin organisering og tilrettelæggelse af processer sammenhængende og sikre patientforløb af høj patientoplevet og faglig kvalitet.”
Region Midtjylland / Dommerbetænkning

135000 m2

hospital med et budget på 3,15 milliarder kroner

Inspiria Science Center Grålum / Norge

Inspiria Science Center

Inspiria Science Center er designet som et populærvidenskabeligt oplevelses- og læringscenter, hvor børn og unge kan lege sig til viden om energi, miljø og naturvidenskab via alt lige fra interaktive udstillinger og publikumsværksteder til et planetarium og en udendørs science park, der forbinder bygningens to udstillingsniveauer. Ved at kombinere leg med læring og viden med oplevelse stimulerer Inspiria Science Center børn og unges lyst til at lære. Science centret danner nye rum for læring og viser, hvordan bæredygtighed kan styrke livskvaliteten for både miljø og mennesker. For at promovere en bæredygtig levevis er science centret blandt andet designet som et lavenergihus og pilotprojekt inden for bæredygtig affalds- og regnvandshåndtering.
 
Det bæredygtige fokus går igen i bygningens grundform, hvor naturens kredsløb, cykliske gentagelser og spiralformer smelter sammen med teknologiens kredsløb udtrykt i den cirkulære grundforms universelle styrke. Målet har herigennem været at skabe et markant bygningsværk, der bidrager til at brande Inspiria Science Center ved i et samlet hovedgreb at kommunikere science centrets vision. Science centret er led i en langsigtet strategi om at fremme en mere bæredygtig levevis og gøre viden om energi og miljø til Østfold-regionens vigtigste aktiv. Som sagt kommer det ikke alene til udtryk i science centrets aktiviteter, men også arkitekturen, idet science centret er designet som en identitetsstærk bygning med henblik på at styrke den regionale interesse for naturvidenskab og nationale interesse for regionen.

"Inspiria Science Center er en inspirerende investering i en bæredygtig fremtid."
Prime Property Award 2012

7000 m2

oplevelses- og læringscenter med planetarium, udstillinger og publikumsværksteder

Skolen ved Søerne Frederiksberg / Danmark

Skolen ved Søerne

Udvidelsen og ombygningen af Skolen ved Søerne indfrier Frederiksberg Kommunes ønske om at skabe en skole, der skaber rammer for et inkluderende læringsmiljø, træder naturligt frem i bybilledet og udviser respekt for naboerne og forståelse for den kontekstuelle overgang mellem karrébebyggelsen langs Vodroffsvej og villaerne langs Sankt Jørgens Sø. Med udgangspunkt i spændingsfeltet mellem det nye og det gamle binder projektet den eksisterende skolebygning og den nye tilbygning sammen i én karakterfuld bevægelse, så det for elever og lærere bliver et aktiv at være tilknyttet Skolen ved Søerne. Den nye tilbygning er således bygget op omkring et samlingsområde, der ved at ligge på grænsen mellem den nye og eksisterende del af skolen fungerer som skolens inkluderende hjerte og knytter skolen sammen til en social og funktionel enhed.
 
Fra samlingsområdet åbner sig et vertikalt rumforløb, der binder den eksisterende skolebygning og nye tilbygning sammen på tværs af alle etager. Rumforløbet skaber et funktionelt og inspirerende flow ved at danne åbninger i facaden og udfolde sig som varierende trappe- og gangforløb, hvor reposer og nicher skaber gode muligheder for leg og ophold. Rumforløbet åbner det indre rum ved at skabe visuel kontakt mellem alle etager, mens den store, sydvendte glasfacade med integreret plantevæg og hulplader i aluminium skaber et foranderligt lysspil i løbet af dagen. For at udtrykke en stærk sammenhængskraft er skolens nære udearealer bundet sammen af et sammenhængende forløb, der rejser sig fra den eksisterende lysgård op til den hævede skolegård og videre op langs tematerrasserne til skolens øverste etage. I et dynamisk flow, der starter helt nede i den eksisterende lysgård og ender oppe på skolens øverste etage, slynger uderummet sig således rundt om tilbygningen og binder herigennem det nye og det gamle sammen til én helhed. Projektet skaber på den måde ét sammenhængende skolelandskab, der giver rum for forskellige aktiviteter og skaber et tæt samspil mellem inde og ude.

"Form og funktion smelter sammen, hvorved udvidelsen får et karakterfuldt, moderne udtryk, der afspejler et ungdomsmiljø."
Dommerkomitéens begrundelse fra projektkonkurrencen

3700 m2

ombygning og udbygning af folkeskole med fire spor

2010

Kulturværftet Helsingør / Danmark

Kulturværftet

Kulturværftets beliggenhed på Helsingørs historiske havnefront og smukke udsigt til Kronborg og sundet forpligter. Visionen bag Kulturværftet har derfor været at skabe inspirerende og udfordrende rammer for et mangfoldigt kulturliv og samtidig bevare det gamle skibsværfts identitet og historiske betydning for byen. Kulturværftet er derfor resultat af en gennemgribende ombygning, som forener byens værftshistoriske ånd med et moderne kulturcenter, hvor de besøgende kan opleve historiens vingesus i mødet mellem det gamle og det nye.
 
Det kommer ikke mindst til udtryk i den krystallinske, sejlinspirerede klimaskærm i glas og tyndplader, der omslutter værftsbyens robuste bygningsmasse i én rumlighed for herigennem at skabe en moderne identitet og reflektere det historiske havneområde. Det arkitektoniske udtryk, der i skala og rytme går i dialog med kontekstens kaj- og voldanlæg og med et forskelligartet udtryk og lys over døgnet, markerer en ny tid for Helsingør, hvor byen ryster industri- og værftstidens støv af sig for i stedet at satse på kunst, kultur og oplevelser.
 
Med et nyt hovedbibliotek, udstillingslokaler, konferencelokaler og en stor teater- og koncertsal og sin rigdom af forskelligartede rumligheder er Kulturværftet designet som at mødested, der inviterer til opdagelse, indlevelse og udfoldelse. Kulturværftets bæredygtige profil kommer ikke alene til udtryk i den krystallinske klimaskærm, men også i solcellerne, der er integreret på bygningens tag. I forlængelse heraf er der på udvalgte steder i bygningen integreret infoskærme, som giver brugerne indblik i bygningens energiforbrug og solcellernes energiproduktion.

”Den krystallinske, sejlinspirerede facade i glas og tyndplader udtrykker på fornem vis en markant, moderne identitet, som går i dialog med det historiske havneområde.”
Lars Nørskov Pedersen / Tyndpladegruppens Arkitekturpris 2011

13000 m2

kulturcenter med koncertsale, værftsmuseum, bibliotek og konferencefaciliteter

Vandhuset Skanderborg / Danmark

Vandhuset

Vandhuset synliggør i kraft af sine æstetiske og tekniske løsninger DANVA som en samfundsengageret interesseorganisation med fokus på vand- og spildevandsforsyning. Bygningen, der er opført i energiklasse 1 med fokus på et sundt indeklima, er blevet til i en tæt dialog med DANVA for at skabe en arkitektonisk helhed, som afspejler foreningens bæredygtige værdigrundlag og daglige arbejde med vand- og spildevandstekniske løsninger.
 
Domicilet er ikke alene opført i energiklasse 1, men udvider bæredygtighedskonceptet ved at drage nytte af LAR (lokal afledning af regnvand). Bygningen minimerer med andre ord ikke blot energiforbruget, men afleder også regnevandet lokalt og aflaster dermed kloaksystemerne, forøger grundvandsressourcerne og bidrager til biodiversitet. Et bæredygtigt, arkitektonisk greb, som sikrede bygningen Bæredygtig Beton Prisen 2011.
 
Domicilet ligger i udkanten af Skanderborg og er skabt, så det via sin lyse, reflekterende karakter opbløder det omkringliggende bylandskab, som fremstår mere mørkt og fortættet. Bygningen lyser på den måde op i bybilledet, og dens ydre består udover horisontale glaspartier og trælister af perforerede metalplader. De pixelerede perforeringer fremstår på nært hold som abstrakte mønstre, men træder på afstand i karakter ved at danne vandmotiver, som prikker til sanserne og giver bygningen et samtidigt imødekommende, oplevelsesrigt og teknologisk udtryk, der understøtter DANVA’s vidensfundament.
 
Det lette, men markante formsprog gennemsyrer også bygningens indre, der er organiseret som et kvadratisk volumen omkring et lysgivende atrium, hvor vandmotiverne går igen i form af de dråbeformede loftlamper, medarbejderne samles og organisationen forankres i bygningen. Atriummet skaber visuel kontakt mellem de tre etager og udtrykker et socialt bæredygtigt budskab ved at fremstå som bygningens demokratiske hjerte.

”Vandhuset sætter bæredygtighed i fokus gennem et smukt, fremtidssikret og rationelt tænkt byggeri. Huset gør på fornemmeste vis opmærksom på, hvordan beton kan bidrage til spændende og oplevelsesrige løsninger på den markante udfordring med at aflede regnvand lokalt.”
Julian Weyer, formand for juryen / Bæredygtig Beton Prisen 2011

2300 m2

kontorbygning med flere integrerede, bæredygtige løsninger

2009

Komforthuset Vejle / Denmark

Komforthuset

Komforthuset ligger i Skibet ved Vejle Ådal og er opført som et udviklingsprojekt for inden for lavenergibyggeri. Visionen bag Komforthuset er at løfte bæredygtigt enfamiliehusbyggeri ud af de traditionelle rammer og vise, at omtanke i relation til energioptimering kan bane vej for arkitektur, der fremstår både nærværende, inspirerende og udfordrende. Huset slår således et markant knæk og har varierende taghældninger og integreret carport, hvilket får huset til at fremstå som en samlet, skulpturel bygningskrop.
 
Arkitekturen er inspirert af omgivelserne, og der er lagt stor vægt på at trække naturen ind i huset for at udnytte og skabe et tæt samspil med de naturskønne omgivelser i Vejle Ådal. Der er for eksempel direkte udgang til de grønne udearealer fra multirummet i stueplanet, samtidig med at det store køkkenalrum er hævet over terræn for at skabe fuldt overblik over landskabet.
 
Huset er disponeret med ekstra plads til samvær og har store, åbne fællesrum mod syd for at udnytte eftermiddags- og aftensolen, mens de mere private rum er placeret mod nord. Køkkenalrummet og de primære opholdsarealer er placeret på 1. sal for at udnytte udsigten og dagslyset optimalt. Store glaspartier mod syd og sydvest tilbyder en panoramisk udsigt fra køkkenalrummet, hvorfra der også er udgang til en vestvendt altan.
 
Ekstra isolering, energibesparende vinduer, stor tæthed i konstruktionerne og et effektivt varmegenvindings- og ventilationsanlæg sørger ikke alene for et minimalt energiforbrug, men også et sundt indeklima. Det bæredygtige fokus kommer også til udtryk i materialer og konstruktioner. Der er for eksempel anvendt massive træelementer til vægge, etageadskillelse og tagkonstruktion, mens facaden er beklædt med nordisk fyrtræ.

”Komforthuset er et eksempel på en moderne villa, som med et enkelt greb viser en smuk og harmonisk fortolkning af parcelhuset. Samspillet mellem taget og facaderne med de skæve vinkler giver et varieret, arkitektonisk udtryk.”
Vejle Byråd / Vejle Prisen 2009

220 m2

enfamilihus designet som passivhus med et energibehov på blot 29 kWh/m2 år

Miele Showroom Vejle / Danmark

Miele Showroom

Miele Showroom er placeret strategisk langs motorvej E45 ved Vejle og er designet som en kompakt volumen, der danner ramme om et åbent, dobbelthøjt udstillingsrum med tilstødende kontorer og mødelokaler. Showroomet er designet som en transparent og skarptskåren kube i glas, beton og strækmetal og udtrykker et markant, moderne formsprog, som fokuserer på substansen og unddrager sig enhver overflødig detalje. Showroomet fremstår på den måde som en robust ogidentitetsskabende bygning med en afklaret arkitektonisk profil og en klar sammenhæng mellem struktur, materialer og Mieles brand.
 
Trods sin kompakte form fremstår bygningen imødekommende i kraft af den udstrakte vinduesfacade, som indrammer udstillingsrummet, eksponerer det mod motorvejen og skaber flydende grænser mellem inde og ude. Miljøet og indeklimaet er samtidig vægtet højt i designet af bygningen, som blandt andet bruger varmegenvinding og naturlige ventilationsanlæg for at sikre sunde forhold for både ansatte og besøgende.

950 m2

showroom for Miele

2008

Sygehus Vendsyssel Hjørring / Danmark

Sygehus Vendsyssel

Den nye forbindelsesbygning og medicinske sengebygning til Sygehus Vendsyssel udnytter, hvordan arkitektoniske løsninger i form af rum, farver og lysindfald kan skabe bedre rammer for patienter, pårørende og ansatte. Det nye bygningsanlæg skaber således stimulerende og oplevelsesrige rum ved at udtrykke en varierende arkitektur med et stærkt nærvær, der giver en følelse af hjemlighed og intimitet og får patienter og pårørende til at føle sig trygge og respekterede.
 
Den harmoniske og afklarede tilbygning føjer sig smukt til det eksisterende Sygehus Vendsyssel, og det nye bygningsanlæg viderefører og forstærker det eksisterende bygningsanlægs kvaliteter ved retnings- og skalamæssigt at lade de nye og gamle bygninger interagere. Materialemæssigt afspejler tilbygningen de ældste rødstensbygninger, men tilføjer samtidig et nyt formsprog og en ny bearbejdning af materialerne.
 
Mellem de to karakterfulde bygningskroppe er udspændt en tværgående tagskive, der forener den nye og gamle arkitektur ved at fungere som forbindelsesbygning mellem den nye sengebygning og de eksisterende bygninger. Forbindelsesbygningen er disponeret som et åbent, dobbelthøjt rum med høje glaspartier, hvorved der skabes en tæt relation til de grønne udeområder mellem bygningerne.
 
Forbindelsesbygningen danner således ramme om et afslappet rum fyldt med nærvær, hvor tankerne ledes væk fra det traditionelt kliniske hospital, da patienterne kan nyde naturen og dagslyset. Den tværgående tagskive, der afskærmer mod syd-solen, understøtter desuden den rekreative dimension ved at øge forbindelsesbygningens bredde rent visuelt og gøre det muligt for patienterne at opholde sig i et overdækket udendørsområde.

”Hoveddisponeringen fremstår enkelt og elegant som en homogen bygningsmasse. Sengebygningens indretning er forbilledlig med fint fordelte opholdsarealer og velfungerende servicefunktioner for afsnittets personale.”
Dommerkomitéens begrundelse fra konkurrencen

14500 m2

forbindelsesbygning og medicinsk sengebygning

Bolig for Livet Lystrup / Danmark

Bolig for Livet

Bolig for Livet er resultatet af et tværfagligt udviklingsprojekt, der kombinerer energi, miljø og indeklima til en arkitektonisk helhed, så de supplerer hinanden og giver den bedst mulige livskvalitet i boligen. Målet med Bolig for Livet er således at vise, at det er muligt at håndtere klimaudfordringerne ved at reducere CO2-udslippet uden at gå på kompromis med krav om dagslys og frisk luft.
 
7 m2 solfangere, 50 m2 solceller, en varmepumpe og flere innovative løsninger bidrager til, at huset producerer mere energi, end det forbruger. Med et forventet energioverskud på 9 kWh/m2/år tager det huset 35 år at producere samme mængde energi, som er blevet brugt til at producere dets byggematerialer. Efter 35 år vil det således have givet mere tilbage til naturen, end det har forbrugt, og i det lange løb er huset derfor en gevinst snarere end en byrde for miljøet.
 
For at sikre et bæredygtigt fodaftryk er huset et direkte resultat af integreret energidesign. Husets konstruktioner består derudover af træ, mens facaderne er beklædt med naturskiffer, gulvklinkerne består af mosaikker af genbrugsglas, og vinduerne anvender den nyeste energibesparende glasteknologi. Dertil kommer, at vinduesarealet udgør 40 procent af husets grundareal, hvilket er det dobbelte areal i forhold til et traditionelt enfamiliehus.
 
Et arkitektonisk greb, der ikke alene reducerer energiforbruget, men også forbedrer indeklimaet og øger brugernes velvære. Lys og ventilation er nemlig nøglefaktorer, når det gælder komfort og sundhed. Bolig for Livet sikrer et sundt indeklima ved at optimere dagslyset, skabe en tæt kontakt til naturen og have integreret sensorer, der måler varmen, luftfugtigheden og CO2 i alle rum, og et automatisk facadesystem, der tilpasser sig årstiden og trækker frisk luft ind i huset.
 
Som led i udviklingsarbejdet blev der indsamlet tal for energiproduktion, energiforbrug, temperatur og CO2-niveauer i huset det første testår. I de første seks måneder blev husets systemer (hvoraf flere bygede på nye teknologier og prototyper) løbende justeret, så niveauerne passede til familiens behov og sikrede et komfortabelt indeklima. Opfølgningsarbejdet var et vigtigt aspekt i eksperimentet og afspejler målet om at opnå viden ved at afprøve teorier i praksis og dele erfaringer gennem innovation.

”Udviklingen inden for lavenergihuse er nået langt med Bolig for Livet. Huset er flot gennemført i designet og giver inspiration til både nybyggede huse og til boliger, der står foran renovering.”
Erik Rimmer, chefredaktør på Bo Bedre / Bo Grøn Prisen 2009

200 m2

enfamiliehus designet som et CO2-neutralt udviklingsprojekt

2007

Bikuben Kollegiet København / Danmark

Bikuben Kollegiet

Visionen bag Bikuben Kollegiet er at nytænke de sociale rammer for studielivet og udvide muligheden for, at fællesskaber kan opstå i et bredt, socialt netværk. Ved at skabe inspirerende rumforløb og optimere mulighederne for samvær søger kollegiet at hindre den ensomhed og mangel på sociale relationer, som mange studerende fremhæver som et problem ved deres nuværende boligsituation.
 
For at indfri projektets sociale vision har vi i designprocessen samarbejdet tæt med antropologistuderende fra Københavns Universitet. Det har resulteret i et identitetsstærkt byggeri, der udtrykker kollegiets bærende tanke om fællesskab og er designet på baggrund af et overordnet koncept, som er viderebearbejdet ned i skala til det funktionelle plan.
 
Bikuben Kollegiet fremstår som en kube, men er i realiteten en dobbelt spiral, der på sin vej rundt om centeraksen i form af en lysgård giver plads til forskellige indendørs- og udendørsrumligheder. Køkkener, opholdsrum, træningsrum, vaskeri og taghave ligger således forskudt på forskellige etager, hvor køkkener og fællesarealer orienterer sig indad mod den centrale lysgård. Kollegiet undgår dermed den klassiske kollegiekorridor og skaber i stedet et rum, hvor adgangen til værelserne er knyttet sammen med sociale mødesteder.
 
Den dobbelte spiralstruktur skaber en arkitektonisk helhed og kobler kollegiets sociale liv sammen på tværs af de forskellige etager. Spiralstrukturen giver på den måde størst mulig kontakt mellem fælles og private rum og sikrer samtidig privatlivet i den enkelte bolig. Ved at nytænke det sociale rum har Bikuben Kollegiet tiltrukket stor, international opmærksomhed og har senest repræsenteret dansk arkitektur på Venedig Biennalen 2010.

”Det udstråler det menneskelige, det æstetiske og det formelle og er en berigelse af byrummet. Det lever på sit ydre, ungdommelige udtryk, og det kraftige orange indsnit i facaderne står stærkt.”
Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2007

7000 m2

kollegium med 107 kollegieværelser og en lang række fællesfaciliteter

2005

Sletten Ry / Danmark

Sletten

FDF Friluftscenter Sletten danner ramme om et inspirerende lejr- og friluftsliv, hvilket kommer til udtryk i bygningens åbne, indre rum, hvis vældige vinduesfacade og gennemgående brug af træ og sten får arkitektur og landskab til at smelte sammen. Huset slører således grænsen mellem inde og ude. En tæt kontakt til naturen, der understreges af den store pejs, der udgør hjertet i huset og fungerer som det naturlige samlingspunkt i husets store multisal. Trods sine nærmest monumentale, indre dimensioner lægger huset med sin placering op mod det skovklædte bakkedrag sig naturligt ind i landskabet, mens vinduesfacaden giver panoramaudsigt over de naturskønne omgivelser.
 
Huset indskriver sig dog ikke neutralt i omgivelserne, men afspejler og udfordrer på en og samme tid det midtjyske søhøjlands smukke landskab i kraft af sin samtidige organiske og skarptskårne profil. Tagets skrånende flade forstærker husets afklarede forhold til omgivelserne, hvor skoven omkranser den grønne, skrånende slette, der med sit amfiteater og udstrakte areal indbyder til leg og læring for børn og unge.

”Slettens åbenhed byder på muligheder, der ikke tidligere er set. Rummene er let omstillelige til forskellige formål, hvilket giver de bedst mulige rammer for en mangfoldig udnyttelse.”
Lokale- og Anlægsfonden

1150 m2

friluftscenter med sovesale, spisesal, fællesrum m.m.

2004

Rønde højskole og efterskole Rønde / Danmark

Rønde højskole og efterskole

En sammensætning af yderst forskellige bygningstyper er analyseret og kortlagt i forhold til Rønde Højskole og Efterskoles udviklingsmuligheder. Udviklingsplanen tager afsæt i stærke og enkle hovedprincipper, som er prioriteret gennem en brugerdialogbaseret arbejdsproces. Over en årrække har udviklingsplanen dannet et robust og rumligt grundlag for en lang række delprojekter af forskellig karakter. Herunder et nyt kollegium, placering af nye faglokaler, ny hovedindgang, omstrukturering af lære- og administrationsfaciliteter m.m.

 

5000 m2

højskole og efterskole

Viborg Friskole Viborg / Danmark

Viborg Friskole

Tilbygningen til Viborg Friskole indfrier visionen om at skabe et fremtidssikret skolebyggeri, hvor funktionelle og inspirerende rammer motiverer til leg og læring og understøtter skolens bærende tanker om udvikling og samarbejde. Tilbygningen er resultatet af en kreativ brugerinddragelsesproces, hvor elever og lærere blev inddraget i den indledende konceptfase. Via workshops blev både elevere og lærere således en del af det at designe tilbygningen – en innovativ tilblivelsesproces, som Viborg Byråd tildelte en hædrende omtale.
 
Det tætte samarbejde med elever og lærere mundede ud i flere konkrete tiltag. Heriblandt den store fællestrappe, der udgør skolens hjerte ved at være designet som et samlende, multifunktionelt element, der både fungerer som trappe, auditorium, scene og studieplads. Over trappen er integreret et stort, rundt ovenlysvindue, der trækker himlen og dagslyset helt ned i hjertet af tilbygningen. Der er lagt stor vægt på at skabe et fleksibelt læringsmiljø med varierende møblement og med samlende fællesarealer i stedet for lange korridorer. Et læringsmiljø uden spildplads, hvor indretningen fungerer godt og bliver brugt fuldt ud. Takket være store ovenlysvinduer og en hel facade i glas ved den store fællestrappe har tilbygningen samtidig et behageligt, diffust lysniveau.

"Det er lykkes for relativt få midler at skabe en moderne skole med fine rumligheder og god funktionalitet og ikke mindst plads til overraskelser. Resultatet af processen har skabt en ny skole, der inspirerer både små og store elever."
Viborg Byråd / Hædrende omtale

1100 m2

tilbygning til Viborg Friskole

2002

Sygehuset Østfold Kalnes Sarpsborg / Norge

Sygehuset Østfold Kalnes

Sygehuset Østfold Kalnes samler fire eksisterende sygehuse samt psykiatri i ét supersygehus, der skal dække den sydøstlige del af Norge. Sygehuset er designet med henblik på at tilbyde optimal logistik og fleksibilitet samt en tæt kontakt til det omkringliggende landskab. Navndøbt ”Lyse udsigter” understreges kontakten til landskabet, der er vægtet højt for at understøtte personalets hverdag og patienternes helbredelsesproces.
 
Disponeringen af sygehuset tager afsæt landskabets typografi, og sygehuset udnytter blandt andet det naturlige terrænfald til at optimere de forskellige funktioners indbyrdes placering samt den rumlige såvel som logistiske sammenhæng. Dertil kommer, at sygehuset er disponeret udelukkende med enestuer, hvor hovedparten af enestuerne orienterer sig mod landskabet. Enestuerne og ligesom sygehusets øvrige funktioner præget af en åbenhed, der skaber optimale rammer for kommunikation på tværs af faggrænser.
 
Et tværfagligt behandlingsmiljø, der også kommer til udtryk i samspillet med sygehusets somatiske og psykiatriske funktioner. Psykiatrien er nemlig integreret i den overordnede sygehusstruktur, således at de psykiske syge så vidt muligt kan behandles på lige fod med de somatiske syge. En sammentænkning af psykiatriske og somatiske funktioner, der imødekommer flere fundamentale behov, da psykiske syge ofte også har en somatisk sygdom.

"Vi er særdeles stolte over resultatet. Det nye sygehus i Østfold bliver mere moderne og fremtidssikret end alle andre sygehuse i Norge."
Just Ebbesen / Adm. direktør på Sygehuset Østfold Kalnes

85000 m2

supersygehus med både somatik og psykiatri